,  :
VH VARIANT S,
- /. 300 / . . 100 10
- /. 215,2 / . 20 5
- . /- /. 450 . 45 1
. 250 . 5
30 + 30
SOWASH Hydro-Jet SoWash
- . /- /. 1 . 3
. . 80 28
. /. 36 / . , . 5


,
, , (c) , , 067-9566747