,  :
. / 5 56
- /. . 100
VH VARIANT M,
50 + 10 + 30
- . . . 3,5 1
. / . - 4 /5 . 1
. 80 / . 1,5 1
. . 2000 . 50 1
. . /. 150 1
- /. 20 .1, . 2 ,+


,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru